Rätt till en värdig död

För någon vecka sedan aktualiserades på nytt möjligheten att legalisera eutanasi. Föreningen Oikeus arvokkaaseen kuolemaan r.y. (Rätt till en värdig död) gick ut med ett meddelande om att man strävar att få med frågan i nästa regeringsprogram. Samma fråga aktualiserades senast år 2018 då ett medborgarinitiativ om att göra eutanasi lagligt i Finland röstades ner i riksdagen med siffrorna 126-60.

Nu väcks debatten till liv igen lämpligt inför riksdagsvalet, och i bräschen går tunga namn som ekonomen Sixten Korkman, författaren Rosa Liksom och läkaren Juha Hänninen. Tidpunkten för kampanjen är väl vald och tvingar kandidater från olika partier att ta ställning. Sedan återstår att se om denna enskilda sakfråga klarar konkurrensen från de stora ekonomiska och säkerhetspolitiska utmaningar som det finländska samhället brottas med.

Rätten till eutanasi och assisterat självmord delar både befolkningen och läkarkåren. Det är också en etisk fråga av rang som – beroende av den enskildes värderingar och livsåskådning – besvaras med beaktande av kulturella, religiösa och moraliska argument.

Att frågan är svår torde de flesta kunna hålla med om. Professorn i palliativ medicin vid Karolinska institutet i Stockholm, Peter Strang, konstaterar: ”Jag tror att om man är entydigt för dödshjälp, eller entydigt emot dödshjälp, så har man inte tänkt färdigt. För frågan är mer komplicerad än så.”

Det här understryks även av det faktum att läkarkåren är delad och Peter Strang som jobbat med de här frågorna vid Karolinska institutet i Stockholm ställer sig mycket tveksam till dödshjälp, medan Juha Hänninen som haft motsvarande arbetsuppgifter vid Terho-hemmet i Helsingfors står bakom kampanjen om att göra eutanasi lagligt.

Tärningen är i alla fall kastad. Hur den faller återstår att se. Ett par saker kan det vara skäl att påminna om.

Vi har en mycket väl utvecklad palliativ vård i vårt land som bidrar till att människors kan lämna livet på ett värdigt sätt. Rätten till en värdig död är redan uppfylld och kan uppfyllas ännu bättre i framtiden genom att åtgärda de eventuella brister som finns i den palliativa vården. Det är därför diskutabelt vilken ytterligare dimension föreningen Rätt till en värdig död kan tillföra med sin kampanj om att legalisera dödshjälp. Är det då inte bättre att i stället utveckla den palliativa vården? Eller skall vi medvetet införa en dödskultur inom sjukvården i vårt land som ställer läkare och sjukvårdspersonal inför etiska dilemman?

Legalisering av eutanasi och assisterat självmord kan bli ett sluttande plan. Tendenser i den här riktningen ser vi i Holland och Belgien som har gått i bräschen för utvecklingen. Av dem som i Belgien beviljas eutanasi dödas 15 % trots att sjukdomen inte beräknas leda till döden inom kort. I Holland och Belgien medges i dag eutanasi också för senildementa och de som lider av depressiv sjukdom. Den här utvecklingen skrämmer och visar att eutanasi – trots förespråkarnas påståenden om motsatsen – kan leda ut på ett sluttande plan.

Det är helt möjligt att initiativet om legalisering av eutanasi kommer med i nästa regeringsprogram, beroende på valresultatet och vilka partier som bildar regering. De som nu driver frågan och de politiker som i riksdagen kommer att fatta eventuella beslut bär ett stort ansvar. Det handlar om hur långt vi människor kan tänja på livets etiska gränser

Avslutningsvis är det skäl att erinra att både livet och döden är två saker inför vilka vi människor alltid står ödmjuka, förvånade och frågande. Ingen av oss har valt att födas och ingen av oss kan undvika döden. Båda vilar i den högstes händer och det är kanske bäst så.

Se människan …

Knappast anade Pontius Pilatus att hans ord Ecce homo (Se människan) skulle citeras ännu två tusen år efter det han uttalade dem. För honom var rättegången mot Jesus en i raden av många, och när han enligt Joh. 19:5 säger sitt Ecce homo, gjorde han det för att be åskådarna fokusera på den anklagade, Jesus.

Ecce homo kom dock att leva vidare som motiv i den kristna konsten i olika former och har så gjort fram till vår tid. Men Ecce homo är mera än sakral konst. Begreppet kan också sägas utgöra grunden i den kristna människosynen. Ja, egentligen är det den kristna människosynen formulerad i två ord.

Den kristna människosynen handlar till syvende och sist om att se människan och det i dubbel bemärkelse, att se människan i människan. Att se människan Jesus i den människa som står framför oss.

Det här är kyrkans och alla kristnas stora uppgift och enorma utmaning. Det är så lätt – också i församlingen – att fastna i strukturer och system och glömma människan, hon må sedan vara en anställd, församlingsmedlem eller klient inom diakonin.

De flesta i arbetslivet har även erfarenheter av hur systemet ibland kör över människan. Man glömmer människan och tror i sin enfald att bara man har det rätta systemet på plats så löser sig allt. Så skapar IT-system och andra strukturer förvånansvärt lätt en teknokrati som förminskar och osynliggör människan.

Den tyska sociologen och filosofen Jürgen Habermas myntade begreppen systemvärld och livsvärld och hans tes är att bägge behövs för att tillvaron skall fungera, men utmaningen ligger i att systemvärlden tenderar att köra över livsvärlden.

Liknande farhågor har även uttryckts gällande de nya välfärdsområdena. Risken är att man är så fokuserad på att bygga upp system och strukturer att man inte ser vad som bäst gagnar individerna. Ser de som behöver vård, stöd och vägledning när livet går i kras.

Ecce homo. Pilatus latinska ord ekar ännu över vår värld 2000 år efter att de uttalades. Och för den kyrka som förvaltar arvet efter Jesus är de livsavgörande. Kyrkans och församlingens uppgift är att se människan och att göra det med Jesu ögon.

Det här har man gjort genom tiderna med varierande framgång. Och visst görs det i också dag när en ungdom blir bekräftad i konfirmandgruppen, och en klient inom diakonin får hjälp att ta de första stapplande stegen mot en ny framtid.

Att se människan innebär att hennes situation och potential ställs i centrum. Ansatsen är mänsklig i stället för maskinmässigt systemstyrd. Det handlar om att se det unika i just den individ som står framför mig. Att bli sedd och bekräftad av någon annan kan för många vara ett stöd för att kunna uppleva sig själv som människa, att börja älska sig själv.

Så får vi i kyrka, samfund och församling stava på den här läxan. Ecce homo, se människan! Se människan Jesus som är både Gud och människa. Se (med)människan som Jesus älskade så mycket att han valde lidande och död för att rädda henne.