Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för register över Kyrka nu-bloggens kommentarsskribenter

Registeransvarig

Kyrkostyrelsen (FO-nummer 0118950-3)
Södra Kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kirkkohallitus@evl.fi

Kontaktperson

Kyrkans central för det svenska arbetet. Koordinator sociala medier.
PB 210, 00131 Helsingfors, tfn 09 1802 1

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Registrets namn

Register över Kyrka nu-bloggens kommentarsskribenter

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Registrering i samband med kommentar av den registrerade till ett blogginlägg för att på så vis förhindra att detta sker av en så kallad robot.

Behandlingen av uppgifter grundar sig på artikel 6 punkt 1 a och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Namn och e-post

Uppgiftskällor

Personerna har frivilligt överlåtit uppgifterna. 

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna överlåts inte vidare utan den registrerades medgivande.
Uppgifterna överlåts inte utanför EU.

Lagringstid

Uppgifterna lagras inte. 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • av den registeransvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den registeransvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi/sv

Dela